Skräddarsy din IT-miljö med återtagning (avinstallation) och återanvändning av programvara

Återta licenser automatiskt och dela ut dem igen eller dra indem för en optimal programvaruinstallation i hela it miljön

”Programvara utgör en stor investering för företag av alla storlekar i olika sektorer och branscher – 21 % av alla IT-utgifter under 2014 – och den globala kostnaden för programvara förväntas öka med 6,4 % från 2013 till 2018”, säger Gartner* .

Det finns många orsaker till att ett företag har köpt för mycket programvara, bland annat:

 • överinköp på grund av bristfällig kontroll eller inköp
 • bortglömda virtuella maskiner med programvara tilldelad
 • slutförda projekt där en applikation bara behövdes under en viss tid
 • för många licenser utställda till användare som bytt roll eller lämnat företaget
 • programvara i enheter som gallrats ut
 • listan bara fortsätter …

Oavsett anledning så kan upp till en tredjedel av all distribuerad programvara dras tillbaka (avinstalleras) och antingen tas bort helt eller tilldelas till andra användare som behöver den, vilket innebär färre onödiga inköp av nya licenser.

Det är återanvändning “harvesting” av programvara

Säkerställ att SAM-processer finns på plats för att tillhandahålla den nödvändiga användningsinformationen och tillgängliggöra licenser som kan avvaras. När oanvända program tas bort optimeras företagets kostnader, eftersom licenserna som frigörs kan läggas i en pool för framtida behov. Det minskar överinköpen av licenser, och IT-kostnaderna minskar tack vare ökad automatisering.

Använd Snows SAM-plattform för att:

 • Identifiera programvara som inte används
  Få en komplett överblick över programvaruresurser som inte används, så att licenser kan avinstalleras.
   
 • Automatisera borttagning av programvara
  ​Automatiserar borttagningen av applikationer som inte används eller som installerats för en begränsad tid,oavsett om de används eller ej.
   
 • Skapa en avinstallationsprocess som användaren kan styra
  Ger användarna möjlighet att avinstallera programvara som de inte längre behöver.
   
 • Lagra licenser för återanvändning
  ​Gör återtagna licenser tillgängliga via en appbutik, så att du kan hantera godkännanden och tillgång. Inköpsbegäran behövs bara om det inte finns några licenser som kan återanvändas.
   
 • Involvera användarna i optimeringen av programvara
  ​Gör användarna medvetna om vad de använder och ge dem möjlighet att förbättra företagets användning av införskaffad programvara
   
 • Optimera resurser 
  ​Sänk licenskraven när behovet minskar. Omförhandla leverantörsavtal så att de blir billigare

Det är återanvändning “harvesting” av programvara

Med Snows SAM-plattform kan företagen automatisera borttagningen av oanvänd programvara som identifieras av Snow License Manager och minska arbetsbelastningen för IT- supporten, som i mindre utsträckning behöver hantera manuella förfrågan och istället kan fokusera på kärnverksamheten.

 • Dra tillbaka oanvänd programvara: Med rapporten för potentiella besparingar av programvarukostnader i Snow License Manager får du reda på vilka program som kan avinstalleras.
 • Återanvändning av programvara: Tilldela oanvända licenser igen genom att skapa en licenspool som användarna kan begära licenser från. Snow kan vid behov sätta programvara i karantän innan den kan återanvändas.
 • Avveckla oanvänd programvara: minska kostnaderna för support och underhåll

Det är återanvändning “harvesting” av programvara

 • Optimerar licensiering och minskar mängden hyllvärmare
 • Undvik kostnader för inköp av nya program
 • Spara pengar genom minskat behov av support och underhåll

Med en Software Asset Management-lösning får du omedelbar överblick över oanvända applikationer och kan räkna ut hur exponerad du är. Med Snows SAM-plattform kan du återanvända programvaran – spara pengar direkt och upprätta en licenspool för applikationer som kan återanvändas. Du kan också ta bort en applikation fullständigt och sluta betala för support och underhåll. Oavsett vilket kan du spara en hel del genom att ta tillbaka programvara.

* How to Recycle Licenses to Optimize Software Costs. 10 March 2015 Analyst(s): Victoria Barber | Stewart Buchanan